Tulkošanas makrosi

Divi Word makrosi, kas varētu noderēt tiem, kam nav instalēta Tildes vārdnīca, bet ir pieejams internets.

Lai lietotu, makrosu projektiem referencēs jāpieliek Microsoft XML (es liku V 6.0, bet derēs jebkurš). Pēc tam atliek uzbindēt klaviatūras saīsni. Piemēram, es ieliku Shift+Ctrl+Alt+E tulkojumam uz angļu valodu un Shift+Ctrl+Alt+L tulkojumam uz latviešu valodu. Pēc tam, kad vajag tulkojumu, iezīmējam tulkojamo vārdu un izpildām klaviatūras maģiju.

Uzskatu, ka SIA “Tilde” tiesības ar šo neesmu pārkāpis, jo esmu tikai vienkāršojis piekļuvi datiem, kas ir publiski pieejami.

Rezultāts izskatās šādi:

translator.png

'tulko iezīmēto tekstu uz angļu valodu
Sub TranslateToEn()
  Dim sRes As String
  sRes = Translate("L", GetSelection())
  If TrimEnd(sRes) <> "" Then MsgBox sRes
End Sub

'tulko iezīmēto tekstu uz angļu valodu
Sub TranslateToLV()
  Dim sRes As String
  sRes = Translate("E", GetSelection())
  If TrimEnd(sRes) <> "" Then MsgBox sRes
End Sub
'ielasa iezīmēto vārdu vai vārdu pirms kursora
Public Function GetSelection() As String
    Dim sTran As String
  If TrimEnd(Selection.Text) <> "" Then
    sTran = Trim(Selection.Text)
  Else
    Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=1, Extend:=wdExtend
    sTran = Trim(Selection.Text)
    Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
  End If
  GetSelection = sTran
End Function

'izpilda tulkošanas darbu
Function Translate(ByVal spDirection As String, ByVal spText As String) As String
 Dim oXML As New XMLHTTP
 Dim sPost As String
 Dim sResponse As String

 If TrimEnd(spText) = "" Then Exit Function

 sPost = "MfcISAPICommand=Translate" & spDirection & _
     "&ApostrofeMode=0&DictionaryView=1&WholeWordsCheckBox=1&EditLine=" & _
     URLEncode(spText)

 'nolasa rezultātus no servera
 Call oXML.Open("POST", "http://dictionary.tilde.lv/idiction.dll?", False)
 Call oXML.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 Call oXML.setRequestHeader("Encoding", "Windows-1257")
 oXML.send (sPost)

 sResponse = ToChars(oXML.responseBody)

 'vairāk nevajadzēs
 Set oXML = Nothing

 'iespējams, vārds nebūs vispār atrasts
 If InStr(1, sResponse, "images/not_found_text.gif") Then
  sResponse = spText & ": " & vbCrLf & "Vārds nav atrasts"
 End If


 Dim iNum As Integer
 iNum = InStr(1, sResponse, "<B>")
 If Not iNum > 0 Then
  iNum = 1
 End If
 sResponse = Mid(sResponse, iNum)
 Dim sRemoves() As String
 Dim i As Integer
 sRemoves = Split("<b>,</b>,<i>,</i>,<strong>,</strong>," & _
          "<u>,</u>,<script>,</script>,<p>,</p>,<i>," & _
          "</i>,<big>,</big>,<small>,</small>,</body>,</html>", _
          ",", , vbTextCompare)

 sResponse = Replace(sResponse, spText & "</B><SMALL><P>", _
           spText & vbCrLf, , , vbTextCompare)
 'izvācam visādus tagus
 For i = 0 To UBound(sRemoves, 1)
   sResponse = Replace(sResponse, sRemoves(i), "", , , vbTextCompare)
 Next i

 'atstarpes vajag
 sResponse = Replace(sResponse, "&nbsp;", " ")
 sResponse = Replace(sResponse, "<br>", vbCrLf)

 'atgriežamajai vērtībai novāc beigās enterus
 Translate = TrimEnd(sResponse)
End Function


Function URLEncode(EncodeStr As String) As String
  Dim i As Integer
  Dim erg As String

  erg = EncodeStr

  ' *** First replace '%' chr
  erg = Replace(erg, "%", Chr(1))

  ' *** then '+' chr
  erg = Replace(erg, "+", Chr(2))

  For i = 0 To 255
    Select Case i
      ' *** Allowed 'regular' characters
      Case 37, 43, 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122

      Case 1 ' *** Replace original %
        erg = Replace(erg, Chr(i), "%25")

      Case 2 ' *** Replace original +
        erg = Replace(erg, Chr(i), "%2B")

      Case 32
        erg = Replace(erg, Chr(i), "+")

      Case 3 To 15
        erg = Replace(erg, Chr(i), "%0" & Hex(i))

      Case Else
        erg = Replace(erg, Chr(i), "%" & Hex(i))

    End Select
  Next

  URLEncode = erg

End Function

'no ResponseBody izveido normālu stringu
Function ToChars(ByVal opBody) As String
  Dim i As Integer
  Dim sChar As String
  Dim sReturn As String
  For i = 0 To Len(opBody) * 2 - 1
   sChar = (Chr(opBody(i)))
   sReturn = sReturn & sChar
  Next i
  ToChars = sReturn
End Function

'novāc lieko beigās - tabus, enterus
Function TrimEnd(ByVal spText As String) As String
 Dim i As Integer
 Dim sChar As String

 For i = Len(spText) To 1 Step -1
   sChar = Mid(spText, 1, 1)
   If sChar <> vbCr And sChar <> vbLf And _
     sChar <> " " And sChar <> vbTab Then
    TrimEnd = Left(spText, i)
    Exit Function
   End If
 Next i
End Function

Instrukcija tiem, kam šīs lietas nav diez ko pazīstamas:

 • Iekopējam visu šeit redzamo kodu (to, kam kreisajā malā oranža svītra)
 • Dodamies uz Wordu
 • Spiežam uz klaviatūras Alt+F11
 • Atrodam brīvu vietiņu, spiežam “Paste”
 • Ejam uz menu: tools->references. Ieliekam ķeksīti pie “Microsoft XML, v. 6.0”
 • Veram ciet šo papildus logu
 • Izveicam augstāk minēto klaviatūras saīsnes veidošanu

2 thoughts on “Tulkošanas makrosi”

 1. Offtopic: Kas notika, ka rakstu atkārtoti publicē? Ja nemaldos, tad šis raksts tapa jau pirms pāris dienām.

  P.S. Komentāru var dzēst un atbildēt uz e-pastu.

Comments are closed.